pxfacebook
logo-header
Avís legal

1. TITULARITAT DEL PORTAL I ENTITAT CONTRACTANT
BARCINO CULTURAE NOVAE. (en endavant, “BARCINO”) és la societat titular del web https://museocerabcn.com En compliment de la Llei 32/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, els informem de les dades d’identificació i contacte: 

  • Denominació social: BARCINO CULTURAE NOVAE SL
  • CIF: B67508978
  • Domicili social: Passatge de la banca 7, 08002 Barcelona
  • Contacte: info@museocerabcn.com

Dades d’inscripció en el Registre Mercantil: Tom 47076, Foli 64, Full540318 Inscripció 1 a data 14 d’octubre de 2019.

BARCINO posa a disposició dels usuaris el present document, en compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Nº 166,  i informa a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús.

 

2. ACCÉS I ÚS DELS LLOCS WEB
L’accés i ús del lloc web https://museocerabcn.com li atribueix al navegant la condició d’usuari, qui, des del primer moment d’accés al citat web, accepta de forma inequívoca les condicions generals d’ús que a continuació es relacionen

BARCINO es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del MUSEU DE CERA DE BARCELONA.

Queda prohibida la utilització d’enllaços profunds, page-scrape, robots, spiders (o altres dispositius automàtics, programes, algoritmes, metodologies i / o processos manuals similars per accedir, adquirir, copiar o fer un seguiment de part dels llocs enumerats i/o el seu contingut, per tal d’obtenir i/o intentar obtenir materials, documents i/o informació no disponible a través del mateix, i/o amb qualsevol altre fi, amb l’única excepció de les excepcions expressament autoritzades per la llei.

 

3. TRACTAMENT DE DADES DELS MENORS D’EDAT
Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta web i accepta el seu tractament declara ser major de 14 anys, quedant prohibit l’accés i ús del portal a menors d’aquesta edat. Si en algun moment es detecta que un menor de 14 anys ha proporcionat dades de caràcter personal, procedirem a la cancel·lació d’aquestes. Així mateix, els pares o tutors podran en qualsevol cas dirigir-se a BARCINO per a bloquejar el compte d’accés dels menors al seu càrrec que s’haguessin registrat falsejant la seva identitat.

 

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
BARCINO ostenta els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els diferents continguts que es mostren al Museu de Cera de Barcelona i a les pàgines https://museocerabcn.com/ com són, entre altres, els textos, gràfics, interfícies d’usuari, interfícies visuals, fotografies, imatges, il·lustracions, codi de programació, combinacions de colors, plànols i els arxius d’àudio i vídeo, o, en el seu cas, els permisos de tercers per al seu ús. Així mateix, BARCINO ostenta els drets de propietat intel·lectual derivats de l’estructura, selecció, ordenació i presentació de tals continguts, sent BARCINO qui controla i autoritza l’ús d’aquests materials protegits per la normativa vigent.

La reproducció, distribució, comunicació pública (també en la modalitat de posada a disposició) i transformació de tals continguts, ja sigui total o parcial, i/o qualsevol altre ús de continguts de propietat de BARCINO, i no previstos de forma expressa per la legislació vigent, només seran possibles mitjançant contracte subscrit amb BARCINO i d’acord amb els termes i condicions que en el mateix s’hi estipulen.

L’ús no autoritzat del contingut que es mostra a les pàgines de https://museocerabcn.com/ podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que corresponguin a BARCINO, inclosa la de reclamació dels danys i perjudicis.

Tot usuari interessat en realitzar un ús, sigui del tipus que sigui, de les fotografies de la galeria contingudes al lloc web https://museocerabcn.com/pot sol·licitar a BARCINO una llicència d’ús a les direccions de contacte ofertes a la pàgina citada.

BARCINO és titular de tota una sèrie de registres de marca que protegeixen tant las imatges del Museu com el propi nom de Museu de Cera de Barcelona, així com altres elements figuratius, per una gran varietat de productes i serveis. BARCINO s’encarrega de l’explotació comercial dels registres de marca, tant directament com mitjançant la concessió de llicències a tercers.

L’explotació dels citats registres de marca per part de tercers només serà possible mitjançant contracte subscrit amb BARCINO i d’acord amb els termes i condicions que en ell s’hi estipulin.

L’explotació no autoritzada dels citats registres de marca o de qualsevol altre signe que pugui resultar idèntic o similar, per distingir qualssevol productes i/o serveis, podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que corresponen BARCINO, inclosa la de danys i perjudicis

 

5. FUNCIONAMIENT DEL WEB
Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament de forma permanent. No obstant això, existeix certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

 

6. CONDICIONS PER A LA COMPRA D’ENTRADES
Actualment la venda d’entrades online per a la visita del Museu de Cera de Barcelona està gestionada a través del servei de compra online de venta d’entrades Clorian, al qual s’hi accedeix mitjançant una pestanya per a venda d’entrades disponible als llocs web del museu.

Clorian informa de forma clara i inequívoca de les condiciones de compra de les entrades sobre cadascuna de les diferents modalitats de visita, les quals, poden ser consultades i han de ser acceptades abans de la formalització de la compra. Les citades condicions de compra d’entrades no són d’aplicació a distribuïdors.

Totes les modalitats d’entrada quedaran subjectes a les presents condicions, l’aplicació de les quals l’Usuari manifesta acceptar expressament en formalitzar la compra d’una o varies entrades.

Les modalitats de visita vàlides són les que en cada moment figuren a l’apartat de la web “modalitats de visita”.

La confirmació de la comanda rebuda per l’Usuari no té validesa com a factura, només com a comprovant de compra. En cas de desitjar una factura l’Usuari haurà de posar-ho en coneixement de la nostra atenció al visitant al correu electrònic info@museocerabcn.com o a través del propi email de confirmació de compra.

A l’Usuari no l’assistirà el dret de desistiment de la compra de les entrades, per tractar-se d’un servei vinculat a una activitat d’entreteniment, amb la previsió d’una data i període d’execució específics, segons l’establert pels articles 97 l), i 103 lletra l) del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

 

7. DRET D’ADMISSIÓ
BARCINO es reserva el dret d’admissió, i en particular a negar l’accés al Museu de Cera de Barcelona a aquells usuaris que pel seu comportament poden alterar la seguretat de l’interior de l’edifici.

Amb la compra de l’entrada d’una categoria, l’Usuari declara que compleix els requisits d’edat o de condicions que es detallen per a poder accedir amb la determinada categoria d’entrada; reservant-se en tot cas BARCINO el dret a exigir documents que provin l’edat, titulació o residència, que haurà de ser mostrat abans d’accedir, i que, davant la falta d’aquests, implicarà la negativa a entrada al Museu de Cera de Barcelona, a no ser que s’aboni la diferència entre l’import pagat amb el de l’entrada que correspondria, en no complir-se les condicions per a aquella categoria d’entrada.

No és permès introduir menjar i/o beure dins el Museu de Cera de Barcelona

 

8. CANCEL·LACIONS PER FORÇA MAJOR
BARCINO es reserva el dret a cancel·lar i/o modificar la programació d’espectacles, sessions i/o esdeveniments de qualsevol tipus per motius de força major i/o aliens a la seva voluntat i degudament justificats, sense previ avís a l’usuari i sense que per aquest motiu hi càpiga un dret a indemnització de cap tipus a favor de l’usuari, amb l’excepció, quan així ho decideixi, de la devolució del preu de l’entrada no utilitzada.

 

9. NAVEGACIÓ
Els servidors d’Internet poden recollir dades no identificables que poden incloure direccions IP i altres dades que no poden ser utilitzades per identificar l’usuari. La seva adreça IP s’emmagatzemarà en tots els logs d’accés de forma automàtica i amb la única finalitat de permetre el trànsit per Internet, sent necessari que el seu equip faciliti aquesta direcció OP quan navega per Internet per a que les comunicacions puguin realitzar-se.

Així mateix, la direcció IP podrà ser utilitzada per a la realització d’estadístiques sobre el nombre de visitants d’aquest web i la seva procedència, de forma totalment transparents a la seva navegació.

Tota la informació publicada al lloc web està subjecta a canvis sense previ avís. Malgrat els seus esforços per evitar-ho, BARCINO no pot assegurar que els arxius o altres dades que es descarreguin del lloc no puguin contenir virus o altres característiques amb efectes semblants, i no es responsabilitza dels efectes adversos que aquests puguin causar als usuaris. En el cas de disconformitat amb les presents condicions legals, l’usuari ha d’abstenir d’utilitzar-lo, formant part del consens entre les parts aquesta limitació de responsabilitats.

 

10. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia sorgida de la interpretació o execució que pogués sorgir en relació amb la validesa, interpretació, compliment o resolució del present contracte se sotmetrà a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya), amb renúncia al fur que pogués correspondre a l’Usuari, sempre que la legislació aplicable així ho permeti.